Vervreemding onroerende zaak door een toegelaten instelling volkshuisvesting

Per 1 juli 2015 worden door de wijzigingen van de Woningwet strengere eisen gesteld aan de verkoop van een onroerende zaak door een toegelaten instelling volkshuisvesting. In dit artikel wordt op hoofdlijnen aangegeven welke richtsnoeren er gelden om te bepalen of er voor de verkoop van de onroerende zaak toestemming van de Minister nodig is in de zin van artikel 27 Woningwet.

Op grond van dat dient een besluit van het bestuur van een toegelaten instelling omtrent het vervreemden van een onroerende zaak ter goedkeuring aan de Minister te worden voorgelegd, tenzij in het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) is bepaald dat voor het specifieke geval geen goedkeuring is vereist.

In artikel 24 sub d en e van het BTIV zijn die uitzonderingen opgenomen..  Volgens artikel 24 sub d en e BTIV is de goedkeuring van de Minister niet vereist indien sprake is van verkoop aan de zittende huurder of aan een andere corporatie:

d. vervreemding van een gebouw als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet tegen een prijs van ten minste de getaxeerde leegwaarde of de WOZ-waarde aan degene die het direct vooraf gaand aan die vervreemding huurde;

e. de vervreemding van een andere onroerende zaak dan een woongelegenheid of een gebouw als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de wet.

Voor het bepalen of de onroerende zaak een maatschappelijke gebruiksbestemming heeft en daarmee valt onder de reikwijdte van artikel 45 lid 2 sub d Woningwet is artikel 49 BTIV bepalend. Artikel 49 BTIV bepaalt dat de gebouwen, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel; d, van de wet, uitsluitend zijn:

a.       De gebouwen en categorieën gebouwen behorend bij bijlage 3

b.       De gebouwen en categorieën gebouwen behorend bij bijlage 4, welke ten aanzien van het van een toegelaten instelling tot het gebied van de volkshuisvesting behoren, indien zij deze op het tijdstip dat het besluit in werking is getreden in eigendom had.

Op de lijst van bijlage 3 staat onder meer: ‘ruimten voor op de buurt of wijk gerichte activiteiten op het gebied van welzijnswerk door stichtingen of verenigingen’.
Op de lijst van bijlage 4 staat onder meer: ‘ruimten voor niet op buurt of wijk gerichte activiteiten op het gebied van welzijnswerk door stichtingen of verenigingen’.

Er dient aldus te worden gekeken naar de eigendomssituatie per 1 juli 2015. Verder dient ook te worden beoordeeld of het huidige gebruik van de onroerende zaak kan worden aangemerkt als activiteiten op het gebied van welzijnswerk.

Indien toestemming vereist is , zullen de volgende gegevens aan de Minister moeten worden meegezonden:

I.   een uiteenzetting van het belang voor de volkshuisvesting van het ter goedkeuring voorgelegde besluit;

II.  de ontwerpkoopovereenkomst die de toegelaten instelling voornemens is met de beoogde verkrijger te sluiten;

III. een verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens omtrent het gedrag van de beoogde verkrijger of begunstigde (de verklaring van goed gedrag);

IV. de zienswijze van de gemeente waar het gebouw is gelegen;

V.  de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde van dat gebouw;

VI. bescheiden waaruit blijkt dat het gebouw gedurende ten minste vier weken te koop is aangeboden aan toegelaten instellingen en, in het openbaar, aan elke andere gegadigde in Nederland.

Vooralsnog is onduidelijk hoe strikt de Minister toetst of aan deze criteria is voldaan. Gelet op de aandacht – zowel in positieve als in negatieve zin – die corporaties de afgelopen jaren hebben gekregen, alsmede gelet op enkele ervaringen binnen ons kantoor die nog verder moeten worden gebracht lijkt het erop dat de Minister strikt zal toetsen.

De vervreemding van een onroerende zaak door een toegelaten instelling vergt mede daarom ook een goede voorbereiding en nader onderzoek. Bij het antwoorden van de vraag of toestemming van de Minister vereist is, kunnen wij u van advies voorzien. Tevens kunnen wij het verkoopproces begeleiden om te komen tot een daadwerkelijke vervreemding van de onroerende zaak en de koopovereenkomst voor u opstellen. Mocht u voornemens zijn één of meerdere onroerende zaken te verkopen, neem dan gerust contact op met de advocaten van Weebers Vastgoed Advocaten.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


UA-69824055-1